Cách điều chỉnh kết quả thực hiện chỉ tiêu KPI

Lưu ý: Chỉ có tài khoản người thẩm định mới có quyền chỉnh sửa.

Bước 1: Từ Menu HRM+ → Chọn KPI → chọn Đánh giá KPI

Bước 2: Chọn vào từng phiếu giao KPI để xem đánh giá

Bước 3: Chuyển sang tab đánh giá KPI để xem đánh giá của nhân viên

Bước 4: Với kết quả Người báo cáo gửi lên báo cáo, người có quyền thẩm định có thể điều chỉnh kết quản KPI tại cột Điều chỉnh. Nếu trường hợp không đồng ý với kết quả thực hiện sẽ nhập lại giá trị ở cột điều chỉnh

Nhập xong thông tin điều chỉnh chọn Lưu thay đổi

Trường hợp không muốn nhập kết quả điều chỉnh mà thông tin báo cáo đang sai có thể chọn Báo cáo lại để trả lại về cho người báo cáo

Bước 5: Sau khi điều chỉnh xong hoặc đồng ý với kết quả báo cáo, người thẩm định thực hiện gửi phê duyệt bằng cách ấn vào nút Gửi phê duyệt

Last updated