Tạo bảng lương tháng

  • Tại giao diện Bảng lương lặp lại click vào Tạo bảng lương tháng

Last updated