Tạo hợp đồng tại cơ hội

Phần mềm có tính năng hỗ trợ tạo trực tiếp một hợp đồng trên 1 cơ hội . Nếu trong quy trình có giai đoạn lập Hợp đồng, thay vì việc người dùng phải quay lại module Hợp đồng để lập 1 dự thảo Hợp đồng gửi cho Khách hàng, người dùng có thể tạo trực tiếp 1 hợp đồng trên 1 cơ hội để lấy được một số thông tin từ cơ hội đó.

Tại trường thông tin khách hàng chọn Tạo hợp đồng→ Thiết lập các thông tin trong hợp đồng→ Lưu

Last updated