Thêm mới Đơn vị cơ sở

Trong một Tổ chức/Doanh nghiệp có thể phân chia thành nhiều Đơn vị/Cơ sở khác nhau để tiện trong việc quản lý. Mỗi Đơn vị/Cơ sở sẽ bao gồm nhiều quỹ nhỏ bên trong.

Ví dụ: Doanh nghiệp có 2 chi nhánh. Mỗi Chi nhánh muốn quản lý thành một Đơn vị/Cơ sở riêng. Trong mỗi chi nhánh sẽ có nhiều loại quỹ khác nhau như quỹ Tiền mặt, quỹ Ngân hàng,...

Bước 1: Từ giao diện menu OFFICE chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Ở mục Cấu hình → chọn Thu chi nội bộ → chọn tab Đơn vị/Cơ sở

Bước 3: Chọn nút Thêm đơn vị để thêm mới một đơn vị

Bước 4: Nhập thông tin cho Đơn vị/Cơ sở mới cần tạo

  • Mã đơn vị/cơ sở:

  • Tên đơn vị/cơ sở:

  • Quản trị: Quản trị một Đơn vị/cơ sở sẽ có toàn quyền trên đơn vị/cơ sở và các quỹ trong đơn vị đó

  • Mô tả: Mô tả thêm chi tiết cho Đơn vị/cơ sở

Nhập đủ thông tin → chọn Lưu để lưu lại Đơn vị/cơ sở

Last updated