Cài đặt đơn từ

Bước 1: Từ menu HRM, chọn “Quản trị phân hệ HRM+”

Bước 2: Từ cấu hình chọn Đơn từ và chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin Đối tượng áp dụng bao gồm : Phòng ban và Nhân viên

● Làm hộ đơn cho nhân viên : Nếu chọn Cho Phép thì người quản lý của nhân viên có thể làm giúp đơn nghỉ cho nhân viên trong những trường hợp nhân viên không thể làm đơn.

Bước 4 : Cấu hình đơn từ , Người nhận thông báo và nhấn Lưu

● Số ngày: là số ngày tối đa áp dụng cho 1 đơn từ

● Hình thức duyệt : có 3 cách duyệt, ta chọn thiết lập phù hợp với quy chế công ty.

● Thiết lập Người nhận thông báo loại đơn này và nhấn Lưu để hoàn thành thiết lập

Last updated