Cách gán phụ trách khách hàng

Quyền phụ trách để phân cho nhân viên được thấy những thông tin khách hàng nào. Để gán phụ trách khách hàng cho nhân viên thực hiện các bước sau:

Bước 1: Từ CRM chọn Khách hàng

Bước 2: Tick chọn khách hàng cần gán để mở thông tin chi tiết của khách hàng

Bước 3: Tick Thêm người phụ trách

Bước 4 : Chọn nhân viên phụ trách khách hàng này

Bước 5: Nhấn Lưu để cập nhật

  1. Trên App:

Bước 1: Từ Trang chủ chọn sọc 3 gạch góc dưới bên phải

Bước 2: Tại mục CRM+ chọn Khách hàng

Bước 3: Chọn Khách hàng cần gán phụ trách

Bước 4: Tick Thêm người phụ trách

Bước 4 : Chọn nhân viên phụ trách khách hàng này

Bước 5 : Tick Chọn để hoàn tất

Last updated