Cách điều chỉnh chỉ tiêu giao trong phiếu đánh giá KPI

Bước 1: Từ Menu HRM → Chọn KPI → chọn Đánh giá KPI

Bước 2: Chọn vào từng phiếu giao KPI

Bước 3: Chuyển sang tab đánh giá KPI để xem đánh giá của nhân viên

Bước 4: Điều chỉnh lại chỉ tiêu giao ở cột Chỉ tiêu giao

Sau khi chỉnh chỉ tiêu giao, chọn vào mục lưu thay đổi để lưu lại.

Bước 5: Chọn vào mục tính lại KPI để phần mềm cập nhật lại điểm KPI sau khi điều chỉnh

Last updated