Cách thêm mới tiêu chí đánh giá KPI

Bước 1: Từ Menu HRM → Chọn KPI → chọn Danh mục KPI

Bước 2: Chọn Thêm mới để thêm mới tiêu chí KPI

Bước 3: Điền thông tin sau đó bấm Thêm mới

● Mã KPI, Tên KPI:

● Viễn cảnh: Lựa chọn KPI này thuộc viễn cảnh nào (mục đích để phân loại, thuận tiện trong việc tìm kiếm thông tin)

● Tần suất đo: chu kỳ đo lường KPI (theo tháng, quý, năm) Hiện tại FastCons đang hỗ trợ đánh giá KPI theo tháng

● Đơn vị đo: Lựa chọn đơn vị đo lường giá trị KPI ví dụ như công việc, Điểm %,...

● Chiều hướng tốt: Xác định chiều hướng tốt cho KPI. Chiều hướng tốt quyết định việc tiêu chí đó sẽ được tính theo công thức nào (cách tính điểm KPI FastCons đã cấu hình sẵn)

+ Tăng: Những KPI như doanh thu, độ hài lòng, hợp đồng,... có chiều hướng tăng là tốt

+ Giảm: Các chỉ số về chi phí, tỷ lệ sản phẩm lỗi,... có chiều hướng giảm là tốt

● Tự động tính kết quả từ tháng ra quý/ra năm: Được tính theo hàm tổng hoặc hàm trung binh

● Cách đo lường: Mô tả cách tính KPI

Last updated