Thiết lập ca làm việc

Bước 1: Từ menu HRM, chọn “Quản trị phân hệ HRM+”

Bước 2: Chọn vào Danh mục => Chấm công => Ca làm việc => +Thêm mới

Bước 3: Nhập các thông tin của ca làm việc: Mã ca, Tên ca, Trạng thái, Thời gian,... sau đó nhấn Lưu để hoàn tất

Lưu ý:

● Việc thiết lập ca làm việc có ý nghĩa rất quan trọng trong việc quản lý chấm công của nhân viên . Bởi vì :

● Quản lý được thời gian của ca làm việc bằng thời gian Bắt Đầu và Kết Thúc, từ đó xác định ca làm việc đó có Số công là bao nhiêu.

● Qua ngày: Với những ca làm việc qua đêm thì sẽ chọn chỗ này là có để phần mềm tính được số giờ

● Thiết lập Bắt buộc chốt giữa ca khi chọn Có thì bắt buộc ca làm việc đó phải có 4 hoạt động chấm công trong đó 2 lần chấm công vào và 2 lần chấm công ra. Nếu chọn Không thì ca làm việc đó chỉ cần 2 hoạt động chấm công trong đó 1 lần chấm công vào và 1 lần chấm công ra.

● Thời gian tối đa bắt đầu ca có ý nghĩa là thời gian nhân viên có thể bắt đầu thực hiện chấm công vào ca làm việc đó.

● Thời gian đi muộn tối đa là số phút tối đa cho phép nhân viên đi trễ và chấm công vào vẫn ghi nhận công làm việc trong ca làm việc đó. Sau khoảng thời gian này thì số công của 1 ca (Hoặc nửa ca nếu có chốt) đó bằng 0.

● Thiết lập Bộ phận sử dụng ca làm việc này, chỉ những người trong bộ phận đó mới được chọn hay làm việc với ca làm việc đó.

● Thiết lập Người sử dụng sử dụng ca làm việc này dành cho những trường hợp đặc biệt mới có thể làm những ca làm việc riêng này.

● Thiết lập Cho phép chấm công qua ngày , có ý nghĩa đối với những ca đêm có thời gian làm việc qua ngày . Nếu ta chọn có thì phần mềm vẫn ghi nhận đủ công ca làm việc khi nhân viên chấm công vào ngày hôm trước và chấm công ra ngày hôm sau.

● Đối với những trường hợp đặc biệt không cần chấm công vẫn ghi nhận đủ công thì chúng ta chọn Có ở Tự Chấm Công.

● Tính đi muộn về sớm nếu ta thiết lập chọn Có thì sẽ quản lý được Số công của nhân viên nếu đi trễ hay về sớm thì phần mềm sẽ trừ trực tiếp vào số công của ngày hôm đó . Nếu ta chọn không thì chỉ cần nhân viên chấm công vào và chấm công ra trong ca làm việc thì phần mềm vẫn ghi nhận số phút đi muộn về sớm nhưng số công là 1 .

Last updated