Nhân sự

Việc quản lý thông tin nhân sự, giúp cho lãnh đạo không chỉ nắm được thông tin nhân viên mà còn hiểu được năng lực, quá trình học tập, công tác, tiểu sử bản thân, thành tích khen thưởng của toàn nhân viên trong công ty…

Từ đó có quyết định giao việc, phân chia công việc một cách hợp lý. Thực hiện tốt được công việc này giúp công ty sẽ quản lý và sử dụng lao động một cách hiệu quả và tăng năng suất lao động của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong công ty.

Last updated