Các thuật ngữ trên FastCons Request

- Loại quy trình phê duyệt đề xuất: là cách thức mà một đề xuất được một hay nhiều người có trách nhiệm phê duyệt. Các loại quy trình phê duyệt gồm:

+ Một người phê duyệt: là quy trình mà một đề xuất chỉ cần một người cụ thể phê duyệt (ví dụ một đề xuất chỉ cần Giám đốc công ty phê duyệt)

+ Cần phê duyệt đồng thời: là quy trình mà một đề xuất cần phải được đồng thời nhiều người cụ thể phê duyệt (ví dụ một đề xuất phải được đồng thời cả trưởng bộ phận nhân sự phê duyệt và trưởng phòng phê duyệt)

+ Cần phê duyệt theo trình tự: là quy trình mà một đề xuất cần phải được phê duyệt bởi nhiều người theo một trình tự nhất định, người trước phê duyệt rồi mới đến người sau phê duyệt (ví dụ một đề xuất từ một nhân viên phải được quản lý trực tiếp phê duyệt rồi mới gửi tiếp cho sếp của quản lý trực tiếp phê duyệt rồi mới đến Lãnh đạo công ty phê duyệt)

- Loại đề xuất: tương tự như mẫu đề xuất giấy, mẫu đề xuất điện tử quy định các thông tin mà người lập đề xuất cần phải điền vào đầy đủ trước khi gửi phê duyệt. Tuy nhiên, khác với mẫu đề xuất giấy, mẫu đề xuất điện tử còn quy định quy trình phê duyệt đề xuất, người thực hiện đề xuất cũng như người được nhận thông báo

- Người lập đề xuất: Là người trực tiếp lập đề xuất

- Bộ phận làm việc: Là bộ phận mà người lập đề xuất trực thuộc

- Người thực hiện đề xuất: là một hoặc nhiều người có trách nhiệm thực hiện các nội dung đề xuất sau khi đề xuất được phê duyệt.

- Người nhận thông báo: là những người được nhận thông báo vì có liên quan đến đề xuất (tương tự như những người được CC khi gửi email)

- Người theo dõi: là những người đồng đề xuất với người lập đề xuất (ví dụ người đi công tác cùng người cùng với người lập đề xuất, người tham gia mua sắm cùng người lập đề xuất) hoặc có liên quan trực tiếp đến việc đề xuất, việc chỉ định người theo dõi trong một đề xuất là nhằm mục đích để cùng theo dõi quá trình xét duyệt đề xuất.

Last updated