KPI

FastCons KPI

Phân hệ quản lý đánh giá KPI (Key Performance Indicator) là chỉ số đo lường, đánh giá hiệu quả được thể hiện qua số liệu, tỉ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ánh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá nhân trong việc đạt được mục tiêu. Hệ thống KPIs của FastCons giúp cho việc đánh giá hiệu quả làm việc trở nên chính xác và minh bạch hơn, đồng thời nâng cao năng suất làm việc của toàn doanh nghiệp.

Chức năng quản lý đánh giá KPI

Hỗ trợ in trực tiếp hoặc xuất phiếu theo dõi KPI của nhân viên.

Hỗ trợ xuất dữ liệu về Excel danh sách kết quả thực hiện KPI của nhân viên.

Tự động giao việc cho người báo cáo, thẩm định, duyệt khi đến hạn xử lý.

Tự động thông báo cho người báo cáo, thẩm định, duyệt khi đến hạn xử lý.

Last updated