Thêm tài khoản

Để thêm tài khoản vào hệ thống người quản lý thực hiện như sau.

* Lưu ý: Chỉ tài khoản quyền Hệ thống (HT) và tài khoản quyền Quản trị (QT) mới thêm được tài khoản sử dụng.

Bước 1: Tại giao diện ADMIN → chọn Quản lý người dùng.

Bước 2 : Có 2 cách để thêm

Cách 1: Chọn phòng ban cần thêm nhân viên và bấm thêm mới .

Ở giao diện thêm mới, điền những trường tương ứng: Mã nhân viên, Họ tên, mật khẩu, chọn quyền cho tài khoản, chọn Quản lý trực tiếp (cho trường hợp cấu hình quản lý đơn từ, đề xuất ở phân hệ WORK), Xác thực 2 bước → xong nhấn Lưu để thêm mới.

Cách 2: Chọn Nhập dữ liệu → Tải file mẫu về, điền các trường thông tin cần thiết

Sau khi điền xong các trường thông tin cần thiết như mã nhân viên, họ tên, phòng ban, quyền,.. tiến hành chọn Nhập dữ liệu, tìm chọn file vừa điền xong rồi đẩy lên hệ thống.

Lưu ý:

* Quyền khi bạn thêm mới 1 nhân viên chỉ là quyền trên cây đơn vị, để quy định xem nhân viên đó thuộc khu vực hay bộ phận nào và phạm vi dữ liệu sẽ thấy. Quyền này chưa quy định việc nhân viên được truy cập vào tính năng nào trên phần mềm

* Các quyền Quản trị (QT), Quản trị Hệ thống (HT), Lãnh đạo (LD) và Trưởng phòng (TP) sẽ là các quyền thuộc Khu vực.

* Quyền Trưởng nhóm (TN) và Nhân viên (NV) sẽ là các quyền thuộc Bộ phận.

* Với các quyền QT, LD, TP có thể thuộc nhiều khu vực. Tuy nhiên, quyền TN và NV chỉ có thể thuộc 1 bộ phận

Last updated