Cách chuyển đổi cơ hội khách hàng

  • Chuyển cơ hội Khách hàng thành Khách hàng tiềm năng

Sau khi đã thực hiện các hoạt động tương tác tại cơ hội khách hàng muốn chuyển hóa cơ hội thành khách hàng và lưu vào danh sách khách hàng sẽ vào trực tiếp cơ hội khách hàng bấm chọn Khách hàng.

Bước 1: Tại mục khách hàng sẽ điền những thông tin cần thiết để lưu thông tin của khách

Bước 2: Tạo thông tin khách hàng 🡪 Lưu

  • Gán cơ hội khách hàng vào thông tin Khách hàng đã có trên hệ thống (trùng liên hệ)

Nếu như liên hệ của cơ hội khách hàng trùng với khách hàng đã có sẵn có thể gán trực tiếp liên hệ của cơ hội khách hàng đang xử lý vào trong khách hàng đã có.

Bước 1: Chọn cơ hội khách hàng cần xử lý và chọn Gán khách hàng

Bước 2: Chọn khách hàng cần gán 🡪 Gán khách hàng

Thực hiện tương tự để chuyển trạng thái Khách hàng sang Dừng theo đuổi hoặc Không tiềm năng trên hệ thống

Với những khách hàng không tiềm năng hoặc ngừng theo đuổi tùy theo định nghĩa của người dùng có thể dừng theo đuổi khách hàng đó hoặc có thể lưu lại do khách hàng chưa có nhu cầu trong thời điểm này và có thể giao lại cơ hội đó cho một nhân viên khác xử lý sau.

Sau khi chọn cơ hội khách hàng là dừng theo đuổi hoặc không tiềm năng sẽ phải chọn lý do tại sao khách hàng này là Dừng theo đổi hoặc không tiềm năng

Last updated