Quản lý hợp đồng (Contract)

Ngoài việc tạo hợp đồng từ Dự án xây dựng, bạn cũng có thể tạo Hợp đồng từ CRM→Hợp đồng

Tại Quản lý hợp đồng CRM, FastCons hỗ trợ bảng Dashboard tổng thể về giá trị hợp đồng được tổng hợp từ các dự án

Hỗ trợ quản lý thời hạn hợp đồng - nhắc hạn thanh toán

Quản lý thông tin Bảo lãnh hợp đồng, Bảo lãnh tạm ứng, Bảo lãnh bảo hành

Last updated