Sửa đề xuất

Cập nhật thay đổi các trường thông tin mà người đề xuất muốn thay đổi với đề xuất chưa duyệt.

Bước 1 : Từ giao diện WORK , chọn Đề xuất và phê duyệt nội bộ

Bước 2: Chọn tôi đề xuất, chọn đề xuất cần sửa.

Bước 3 : Điều chỉnh thông tin cần sửa và ấn Lưu thay đổi.

  • Lưu ý: Với những đề xuất đã được duyệt bạn không thể chỉnh sửa được.

Last updated