Phân quyền quản trị

Từ Giao diện Menu >> chọn CRM >> Chọn Quản trị phân hệ CRM

- Chọn Phần quyền >> Chọn nhóm quyền

- Chọn Thêm để thêm mới một nhóm quyền

- Điền thông tin xong chọn Lưu

- Tích chọn vào nhóm quyền >> chức năng ( tích chọn quyền của nhóm )

- Chọn Người dùng để thêm người dùng sử dụng nhóm quyền này >> chọn Thêm

- chọn Người sử dụng và chọn Lưu

Last updated