Thực hiện xử lý các cơ hội khách hàng được nhận

  • Cập nhật thông tin cơ hội khách hàng

Khi tiếp nhận được cơ hội được điều phối tài khoản nhân viên sẽ có mục xử lý, nhân viên vào mục xử lý chọn cơ hội cần phải xử lý.

Bước 1: Để thực hiện xử lý cơ hội khách hàng nhân viên sẽ vào CRM 🡪 Cơ hội khách hàng 🡪 Xử lý

Bước 2: Chọn cơ hội khách hàng 🡪 Thực hiện liên hệ thông qua email, số điện thoại

Bước 3: Cập nhật lại thông tin (nếu có) → Lưu thay đổi

  • Thêm mới nội dung trao đổi trong một cơ hội khách hàng

Để tạo thêm trao đổi tại cơ hội khách hàng tại giao diện của cơ hội khách hàng bấm chọn mục trao đổi gõ @ tag tên người trao đổi và nội dung file đính kèm và bấm gửi

  • Thêm mới nội dung ghi chú trong một cơ hội khách hàng

Để tạo thêm ghi chú tại khách hàng chọn mục ghi chú trong cơ hội bấm tạo ghi chú và gõ nội dung cần ghi chú tại cơ hội khách hàng

  • Cách log hoạt động trong một cơ hội khách hàng

Để thêm mới hoạt động tại khách hàng chọn mục hoạt động chọn tạo hoạt động và tạo hoạt động mới có đầy đủ kết quả và thời gian mô tả về hoạt động tại cơ hội khách hàng sau đó bấm Lưu.

Last updated