Cách thêm/thay đổi người thực hiện

Bước 1: Từ menu WORK chọn Danh sách công việc

Bước 2: Từ giao diện Danh sách công việc chọn công việc cần thay đổi người thực hiện

Bước 3: Chọn "Bạn muốn thay đổi người thực hiện" - Chọn thành viên thực hiện công việc

Last updated