Thao tác gửi đơn từ chấm công

Từ giao diện chính chọn menu HRM Chọn Đơn từ chấm công sau đó chọn loại đơn cần nộp và chọn Thêm mới

Nhập thông tin đơn từ

Chọn Lưu và gửi để hoàn tất

Thao tác trên Mobile

Kiểm tra trạng thái đơn từ trên Mobile

Last updated