Cách gán người phụ trách tại cơ hội khách hàng

  • Gán người phụ trách

Để gán thêm người phụ trách cho cơ hội khách hàng có thể chọn một trong hai cách

Cách 1: Trong giao diện của cơ hội khách hàng chọn thêm người phụ trách ở mục người phụ trách

- Cách 2: Bấm tích vào ô cơ hội khách hàng cần gán và chọn gán nhanh người phụ trách

  • Gán người theo dõi

Để gán người theo dõi cho cơ hội khách hàng bấm tích vào ô khách hàng cần gán người và chọn người theo dõi

Last updated