Thiết lập điều kiện để chuyển tiếp giai đoạn trong 1 quy trình theo mô hình chuyển giai đoạn WF

Để cấu hình chuyển tiếp được giai đoạn theo 1 điều kiện nào đó thì quy trình công việc phải đảm bảo đang được cấu hình theo mô hình chuyển giai đoạn Workflow

Bước 1: Từ giao diện Quy trình công việc (Workflow) bạn chọn Quy trình cần cấu hình điều kiện chuyển giai đoạn

Bước 2: Chọn Dashboard – Biểu tượng dấu 3 chấm → Thiết lập

Bước 3: Chọn Tab Giai đoạn sau đó chọn Giai đoạn cần cấu hình điều kiện chuyển

Bước 4: Chọn tab Chuyển giai đoạn để thêm mới các điều kiện chuyển

Bước 5: Chọn nút Thêm để thêm mới điều kiện

Nhập Tên tác vụ và bấm Lưu

Bước 6: Chọn Thêm điều kiện để thêm điều kiện chuyển cần

Nếu có nhiều điều kiện bạn có thể chọn Thêm nhóm để tạo thêm nhiều nhóm điều kiện hơn

Bước 7: Nhập các trường thông tin tương ứng với điều kiện và ấn Lưu

Bước 8: Chọn Giai đoạn sẽ chuyển tới theo điều kiện vừa cấu hình và ấn Lưu để hoàn tất.

Last updated