Phân quyền phụ trách

Mục đích : Để phân quyền phạm vi quyền hạn cho một số đối tượng đặc biệt (phòng tổ chức, kế toán ...) có thể quản lý được tài sản của toàn bộ công ty.

Bước 1: Tại giao diện phân quyền quản trị bạn chọn người dùng cần phân quyền phụ trách

Bước 2:Chọn tab Phụ trách sau đó tìm đến mục Quản lý tài sản và chọn những phòng bạn họ được phép quản lý, ấn Lưu để hoàn tất.

Last updated