Cách thêm trường thông tin vào một giai đoạn

Từ tab WORK chọn Quy trình công việc (workflow)

Chọn Quy trình công việc cần thêm trường thông tin

Chọn Dashboard – Biểu tượng dấu 3 chấm → Thiết lập

Chọn tab Trường tùy chỉnh sau đó chọn +Trường tùy chỉnh để thêm mới

Nhập các thông tin cho trường tùy chỉnh và Lưu lại

Tên trường dữ liệu: Đặt tên trường tùy chỉnh

Kiểu dữ liệu: Lựa chọn kiểu trường dữ liệu sẽ nhập (kiểu số, kiểu chữ, kiểu chọn một, kiểu chọn nhiều, kiểu logic, kiểu ngày tháng,...)

Mô tả: Mô tả chi tiết giải thích cho trường tùy chỉnh

Trường bắt buộc: Đây có phải là trường thông tin bắt buộc nhập hay không

Thuộc giai đoạn: Lựa chọn trường tùy chỉnh này thuộc giai đoạn nào

Vị trí ở sau trường tùy chỉnh: Sắp xếp vị trí các trường tùy chỉnh

Last updated