Cấu hình mã đơn

Cấu hình mã đơn tự động theo 1 quy tắc nào đó , ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Từ menu CRM bạn chọn “Quản trị phân hệ CRM+”

Bước 2: Từ Cấu hình chọn Bán hàng, chọn tab cấu hình mã đơn

Nếu sử dụng mã đơn riêng của bạn thì tick vào Có sử dụng cho từng loại đơn. Nếu không thì phần mềm sẽ tự tạo mã đơn mặc định của phần mềm

Ví dụ: Thiết lập mã đơn bán với:

  • Số hiện tại(Số bắt đầu đếm tịnh tiến tiếp theo) : 1

  • Độ dài số là 3

  • Tiền tố là FW

  • Hậu tố DBH

=> Mã đơn bán đầu tiên là FW001DBH . Mã đơn bán này được sinh ra tự động và không thể sửa.

Bước 3: Lưu lại cấu hình.

Last updated