Cấu hình chung của dự án

Vào dự án → chọn Thiết lập → chọn Cấu hình

Cấu hình: Thiết lập các cấu hình liên quan đến Phiếu mua, phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu hoàn và thi công → Cấu hình xong chọn Lưu cấu hình để thực hiện lưu lại

Cấu hình: Cấu hình nhóm ảnh hiện trường (Có thể bắt buộc NV chụp ảnh hoặc không bắt buộc khai báo) Để bổ sung thêm nhóm ảnh hiện trường thực hiện nhập thông tin danh mục loại ảnh cần nhân viên báo cáo → chọn dấu (+) để thêm mới nhóm ảnh

Last updated