Chi tiết mua từng vật liệu

Mục đích: Cung cấp thông tin chi tiết về quá trình mua từng vật liệu trong dự án và giúp người dùng có cái nhìn rõ ràng về việc mua sắm vật liệu.

Bước 1: Tại giao diện chọn Chi tiết mua từng vật liệu -> chọn Vật liệu cần xem, sau đó bấm Tìm kiếm

Bước 2: Theo dõi chi tiết trên giao diện hoặc Tải báo cáo

Các trường thông tin có trong báo cáo:

  • Ngày mua

  • Nhà cung cấp

  • Mã phiếu

  • Số lượng

  • Đơn giá

  • Đơn giá định mức

  • Chênh lệch

  • % Chênh lệch

Last updated