Thêm mới một dự án

Để thêm mới một dự án thao tác như sau:

Từ trang chủ của phần mềm → chọn +Dự án

Nhập thông tin Dự án:

 • Mã dự án: Nhập mã dự án

 • Tên dự án: Nhập tên dự án

 • Mô tả: Mô tả thêm thông tin dự án

 • Nhóm dự án: Chọn Nhóm dự án (nếu có)

 • Loại dự án: Dự án thực tế hay dự án mẫu

 • Quản trị dự án: Người có toàn quyền trong dự án

 • Thực hiện dự án: Các thành viên tham gia thực hiện dự án

 • Người theo dõi: Người không tham gia thực hiện trực tiếp chỉ phụ trách việc giám sát, theo dõi dự án

 • Trạng thái: Kế hoạch/Đang thực hiện/Tạm dừng/...

 • Khách hàng: Gắn với khách hàng (nếu có)

 • Ngày bắt đầu dự án: Ngày bắt đầu triển khai dự án

 • Ngày kết thúc dự án: Ngày dự án kết thúc theo kế hoạch

 • Địa điểm thi công: Nhập địa chỉ thi công của dự án

 • Ngân sách: Ngân sách dự trù sử dụng cho dự án

 • Thẻ: Các thẻ ghi chú cho dự án

 • Chế độ hiển thị: Công khai/Nội bộ/Riêng tư Nhập đủ thông tin dự án chọn +Tạo dự án để thêm mới hoặc +Tạo và mở chi tiết để vào thiết lập chi tiết dự án

Last updated