Thiết lập Danh mục Loại thu, Loại chi

Việc thiết lập các Loại thu/chi giúp doanh nghiệp phân loại và quản lý riêng các Loại phiếu thu/phiếu chi một cách dễ dàng hơn. Thực hiện các bước sau:

Bước 1: Từ Menu Quản trị phân hệ OFFICE+ → chọn Danh mục → chọn Thu chi nội bộ

Bước 2: Chọn Loại thu/Loại chi để Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin của Loại thu/Loại chiLưu lại

* Lưu ý: Ngoài ra, phần mềm cũng hỗ trợ người dùng thêm mới loại thu/chi từ file excel

Tải file mẫu từ phần mềm để nhập các trường dữ liệu theo đúng quy định

Bước 1 : Vào Tiện ích -> Nhập dữ liệu

Bước 2: Tải file mẫu về

Bước 3: Nhập file dữ liệu theo file mẫu đã chuẩn hóa

Thao tác Chọn file → Bắt đầu tải file → Nhập dữ liệu

*Lưu ý: cách nhập dữ liệu từ file excel

  • Mã loại : cần chuyển sang định dạng TEXT

  • Đơn vị/cơ sở sử dụng : Có thể nhập mã đơn vị hoặc tên đơn vị

  • Quỹ sử dụng: Có thể nhập mã quỹ hoặc tên quỹ và phải thuộc đơn vị/ cơ sở sử dựng trên

  • Nếu không nhập Đơn vị/ cơ sở sử dụng và Quỹ sử dụng thì loại thu chi này sẽ áp dụng cho tất cả Đơn vị/ cơ sở sử dụng và quỹ sử dụng đang có của tổ chức.

Last updated