Thao tác chấm công

TH1: Chấm công theo ca làm việc đã được phân

TH2: Chọn ca để chấm công

TH3: Ca làm việc khác so với ca đã được phân

Last updated