Vật liệu sử dụng trong công việc

Mục đích: Cung cấp thông tin về việc sử dụng và quản lý vật tư của các công việc trong dự án

Bước 1: Tại giao diện chọn Vật liệu sử dụng trong công việc, chọn khoảng thời gian, công việc cần xem chi tiết vật liệu, sau đó bấm Tìm kiếm

Bước 2: Theo chi tiết trên giao diện hoặc Tải báo cáo

Các trường thông tin có trong báo cáo:

  • Ngày

  • Mã vật liệu

  • Tên vật liệu

  • Đơn vị

  • Định mức sử dụng hàng ngày

  • Tổng mức sử dụng trong ngày

Last updated