Thêm mới tài sản

  1. Thêm mới một tài sản trực tiếp trên phần mềm:

Bước 1: Tại giao diện trang chủ chọn HRM -> Quản lý tài sản

Bước 2: Chọn danh mục Tất cả tài sản sau đó bấm Thêm mới để thêm thủ công từng tài sản

Bước 3: Tiến hành khai báo thông tin của tài sản -> Nhấn Lưu để thêm mới tài sản

- Chọn tệp file để tải lên mẫu biên bản bàn giao hoặc các mẫu biên bản liên quan

  1. Thêm nhiều tài sản từ file excel lên phần mềm:

Bước 1: Tại giao diện trang chủ chọn HRM -> Quản lý tài sản

Bước 2: Chọn danh mục Tất cả tài sản -> chọn Tiện ích -> Tick nhập dữ liệu

Bước 3: Tải file mẫu về máy tính và khai báo đầy đủ các trường thông tin theo mẫu trong file excel.

Bước 3: Chọn file tìm đến file mẫu vừa xử lý và nhấn bắt đầu tải, cuối cùng ấn nhập dữ liệu sau khi đã tải xong.

Last updated