Thêm mới loại văn bản

Thực hiện các bước như sau :

Bước 1 : Tại menu phân hệ OFFICE --> Chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2 : Tại mục Danh mục --> Chọn Văn bản --> Loại văn bản

Bước 3 : Chọn Thêm mới --> điền đầy đủ các mục của văn bản thiết lập --> Lưu

Last updated