Cấu hình tài khoản nhận thông báo về các cảnh báo trong hồ sơ nhân sự

Trong module Nhân sự có mục Cảnh báo liên quan tới nhân sự. Để nhận được thông báo về các cảnh báo này bạn cần thực hiện cấu hình xem ai là người được nhận thông báo và nhận thông báo trong thời gian

Bước 1: Từ menu HRM → chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Ở phần Cấu hình → chọn Nhân sự

Với các mục cảnh báo tương tứng bạn lựa chọn tài khoản nào sẽ là người nhận được thông báo đến

- Sinh nhật tháng này:

- Đến hạn nghỉ hưu:

- Đến hạn bổ nhiệm lại:

- Hết hạn Hợp đồng:

- Hết hạn thử việc:

- Chứng chỉ hết hạn:

- Hết hạn thai sản:

- Hết hạn làm việc:

Bước 3: Với mỗi cảnh báo bạn lựa chọn Ngày nhận thông báo tương ứng

- Nhận trước một ngày

- Nhận trước một tuần

- Nhận trước một tháng

- Nhận đúng ngày

- Không nhận thông báo

Bước 3: Sau khi cấu hình xong chọn Lưu để lưu lại cấu hình

Last updated