Thiết lập công việc mẫu

Công việc mẫu là: Công việc mẫu được tạo ra để hỗ trợ người dùng thêm nhanh thông tin 1 công việc như: điểm công việc, nội dung công việc, người theo dõi, thời gian thực hiện cũng như tài liệu đính kè

Bước 1: Từ menu WORK, chọn “Quản trị phân hệ WORK+”

Bước 2: Chọn “Danh mục” và chọn “Công việc mẫu” để tạo mới một công việc mẫu

Bước 3: Chọn "Thêm mới" để tạo công việc mẫu.

Bước 4: Nhập thông tin cho công việc mẫu

[ Tên mẫu công việc] : Định danh loại công việc.

[ Điểm]; [ Điểm trần] : Loại công việc này sẽ được tự động cho điểm.

[ Mô tả] : Mô tả nội dung công việc tương ứng với loại công việc này.

[ Việc cần làm] : Các đầu mục cần làm sẽ tự động được bổ sung khi cho loại công việc

này.

[ Người thực hiện] : người thực hiện công việc loại công việc này.

[ Người theo dõi] : người theo dõi thực hiện công việc loại công việc này.

[ Cần đánh giá] : Đánh giá chất lượng, tiến độ thực hiện công việc.

[ Chế độ] : Nội bộ hoặc Công khai hoặc Riêng tư

[ Thời gian thực hiện] : thời gian thực hiện công việc theo giờ ứng với từng loại công

việc.

[ Deadline] : Thời gian trễ công việc cho phép

[ Biểu mẫu] : Biểu mẫu công việc ứng với loại công việc.

[ Đính kèm] : Đính kèm tệp

[ Bộ phận sử dụng] : Bộ phận sử dụng loại công việc, khi chọn bộ phận sử dụng những

nhân viên không thuộc bộ phận đã chọn sẽ không thấy loại công việc này.

[ Trạng thái] : Công việc hoạt động hay không hoạt động

Bước 5: Bấm "Lưu" để cấu hình thành công công việc mẫu

Last updated