Tạo quy trình

Bước 1: Chọn nhóm bán hàng vừa thiết lập → Tạo quy trình

Bước 2: Thiết lập các thông tin trong tạo quy trình và bấm Lưu

Lưu ý:

- Số ngày thực hiện tối đa : Thời gian sẽ tính theo tổng giai đoạn của quy trình tính từ ngày khởi tạo cơ hội bán hàng nếu quá hạn sẽ cảnh báo quá hạn cả quy trình

- Nhân viên trong quy trình: Chỉ thêm được những nhân viên thêm từ nhóm bán hàng đã tạo trước đó. Nếu nhân viên chưa nằm trong nhóm bán hàng cần thực hiện cấu hình lại nhóm trước khi đưa v ào trong 1 quy trình

Last updated