Định mức chi phí - Công thức tính chi phí

Tại giao diện dự án hiện tại, chọn phần Quản lý chi phí

Chọn tab Định mức chi phí, chọn +Thêm mới để tạo định mức mới

Lựa chọn Loại chi phí: Theo hạng mục hoặc Chi phí chung

*Với Loại chi phí Theo hạng mục, phần mềm yêu cầu lựa chọn hạng mục cha từ bên Hợp đồng nhận thầu để tạo định mực

Sau đó, tại phần Chi tiết chi phí, loạt Khoản mục chi phí sẽ được đưa ra, chọn các Khoản mục cần lập định mức. Khi đã chọn xong, bấm Thêm khoản mục

Nhập định mức cho chi phí tại cột Định mức và đưa ra % sẽ được cảnh báo khi chi phí chạm tới ngưỡng đề ra

Tại cột Cách tính, nhập công thức đối với các Khoản mục cha để tổng hợp lại chi phí các khoản mục con vào khoản mục cha. Công thức được cập nhật theo Ký hiệu đã tạo

Ví dụ: Chi phí trực tiếp bằng Chi phí giao thầu + 75% Chi phí Máy thi công + 96,5% Chi phí Nhân công + 80% Chi phí Vật liệu. Ta có

Sau khi cập nhật xong, chọn Lưu

*Với Loại Chi phí chung, chỉ cần chọn các Khoản mục chi phí cần sử dụng, sau đó, đưa ra định mức và cập nhật công thức cho các khoản mục cha

Sau khi cập nhật, chọn Lưu

Last updated