Cấu hình công việc trong một giai đoạn

Chọn Quy trình công việc cần thiết lập thêm công việc vào giai đoạn

Chọn Dashboard – chọn dấu 3 chấm → thiết lập

Chọn sang tab Giai đoạn

Ở phần Danh sách công việc nhập tên công việc, gán người thực hiện.

Click dấu (+) để thêm công việc.

Sau khi hoàn tất chọn nút Lưu.

Last updated