Khách hàng

Cấu hình và Danh mục khách hàng

Cấu hình

- Để cấu hình khách hàng , từ giao diện Menu -> chọn CRM -> chọn Quản trị phân hệ CRM

- Chọn cấu hình >> chọn khách hàng

- Ở mục cấu hình chung anh/chị sẽ cấu hình về ngày chốt công nợ đầu ky hằng tháng và cấu hình hiển thị của mã khách hàng

- Ở mục cấu hình mặc định anh/chị sẽ cấu hình một số hoạt động liên quan đên khách hàng như là giám sát , Cấu hình khai báo chấm công ,..

- Ở mục phân quyền anh/chị sẽ phân quyền các chức năng cho Người tạo , Người phụ trách , Người theo dõi

- Để thêm mới và chỉnh sửa trường tùy chỉnh chọn Trường tùy chỉnh >> chọn Thêm mới

- chọn Tạo trường mới

- Điền các thông tin của trường tùy chỉnh sau đó chọn Lưu

- Thiết lập danh mục khách hàng

- Từ giao diện Menu >> chọn CRM >> chọn Quản trị phân hệ CRM

- Chọn Danh mục >> chọn khách hàng

- Chọn các trường thông tin và chọn Thêm mới để thêm mới 1 loại thông tin

- Điền đầy đủ các thông tin sau đó chọn Lưu

- Nhập dữ liệu từ file excel chọn Tiện ích >> chọn Nhập dữ liệu

- Tải File mẫu về

- điền các thông tin trong file mẫu

- Để tại file mẫu lên chọn Tiện ích >> chọn Nhập dữ liệu

- chọn Chọn file >> Chọn file dữ liệu cần đưa lên >> chọn Open

- chọn Bắt đầu file >> chờ thời gian tải file >> Chọn Nhập dữ liệu

Last updated