Phân quyền truy cập

Để phân quyền truy cập tính năng thu chi nội bộ, thực hiện các bước sau:

  1. Phân quyền chức năng theo từng người dùng:

Bước 1: Từ giao diện menu OFFICE chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Tại mục Phân quyền -> tick chọn Người dùng để lựa chọn tài khoản cần phân quyền

Bước 3: Chọn Tài khoản cần phân quyền, tìm đến mục Thu chi nội bộ sau đó tick chọn những quyền -> rồi nhấn Lưu để cập nhật.

  1. Phân quyền chức năng theo nhóm quyền:

Việc phân quyền chức năng theo nhóm quyền giúp người quản trị phân quyền nhanh cho một nhóm đối tượng có quyền giống nhau thay vì việc phân quyền cho từng người dùng

Bước 1: Từ giao diện menu OFFICE chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Chọn mục Phân quyền, sau đó vào Nhóm quyền và tick chọn Nhóm quyền

Nếu chưa thiết lập nhóm quyền -> Tick +Thêm -> tiến hành nhập thông tin, sau đó nhấn Lưu thêm nhóm quyền mới

Tiếp theo, chọn chức năng cho nhóm quyền sau đó nhấn Lưu để cập nhật.

Bước 3: Ở nhóm quyền vừa tạo chọn mục Người dùng → chọn nút Thêm để thêm người dùng vào nhóm quyền

Bước 4: Chọn các nhân viên được cấu hình vào nhóm quyền này để thực hiện thêm nhân viên

* Lưu ý:

Tìm tới tính năng Thu chi nội bộ và tích vào các quyền tính năng nhân viên được phép truy cập

[ Toàn quyền thu chi nội bộ] : Có tất cả các quyền trong phần Thu chi nội bộ

[Truy cập thu chi nội bộ] : Được phép truy cập vào tính năng thu chi nội bộ để xem dữ liệu nhưng không được phép thao tác

[ Thêm phiếu thu/chi] : Được phép thêm mới phiếu thu/chi trên hệ thống

[ Sửa phiếu thu/chi] : Được phép điều chỉnh lại các phiếu thu/chi đã nhập

[ Xóa phiếu thu/chi] : Được phép xóa phiếu thu/chi trên hệ thống

Sau khi tích xong các quyền tính năng chọn Lưu để lưu lại phân quyền

Last updated