Cách cấu hình chuyển tiếp nhiệm vụ từ quy trình này sang quy trình khác

Chọn Quy trình công việc cần cấu hình chuyển tiếp

Chọn Dashboard – Biểu tượng dấu 3 chấm → Thiết lập

Chọn sang tab Chuyển tiếp quy trình

Nhập các trường thông tin Quy trình chuyển tiếp

Quy trình chuyển tiếp: Lựa chọn quy trình sẽ chuyển tiếp đến

Giai đoạn cho phép chuyển tiếp: Lựa chọn giai đoạn cho phép chuyển tiếp

Tự động chuyển tiếp: Cho phép tự động hay không tự động chuyển tiếpChiến lược giao nhiệm vụ mới: Lựa chọn chiến lược giao nhiệm vụ khi chuyển sang quy trình mới

Gán người theo dõi cho nhiệm vụ mới: Được phép tuỳ chỉnh người theo dõi cho 1 nhiệm vụ

Chuyển trao đổi, đính kèm cho nhiệm vụ mới: Có cho phép khi nhiệm vụ khi chuyển tiếp qua quy trình mới lấy luôn các thông tin trao đổi và đính kèm của nhiệm vụ đó.

Ánh xạ trường thông tin sang nhiệm vụ mới: Lựa chọn trường thông tin từ quy trình đích (quy trình mới) tương ứng với quy trình nguồn (quy trình hiện tại)

Tác vụ khi nhiệm vụ mới thành công hay thất bại: Nếu nhiệm vụ chuyển tiếp ở quy trình này thành công thì cái nhiệm vụ cũ ban đầu ở quy trình đó cũng sẽ tự động được chuyển sang thành công.

Last updated