BÁO CÁO LƯƠNG CHI TIẾT

Mục đích việc báo cáo lương chi tiết là - Để xem lại tổng các cột bảng lương trong tháng - Để xem tổng chi phí công ty phải trả cho quỹ lương là bao nhiêu

Bước 1: Từ Menu HRM chọn Bảng tính lương => Báo cáo lương chi tiết

Bước 2: Xem báo cáo

Hàng tổng: Tổng các cột bảng lương

Lương tháng, công chuẩn, v.v…: Các cột trong bảng lương

Last updated