Thông tin dòng ... mã vật liệu thứ ... không đúng

Nguyên nhân: Mã vật liệu dự trù chưa có trong danh mục vật liệu

Giải quyết: Tạo vật liệu có mã tương ứng tại FINANCE→Danh mục hàng hoá

Last updated