Hướng Dẫn Cấu Hình Quy Trình Thiết Kế

Mẫu quy trình thiết kế:

Hướng Dẫn Cấu Hình Chi Tiết Quy Trình

B1: Ở giao diện Trang chủ -> chọn Work -> chọn Quy trình công việc

B2: Chọn Dashboard -> chọn Tiện ích -> chọn + Quy trình

B3: Nhập thông tin các trường thông tin trong thêm mới quy trình

Tên quy trình: Đặt tên quy trình theo quy định

Nhóm quy trình: chọn nhóm quy trình đã có hoặc nhập thêm 1 nhóm quy trình mới

Quản trị: Chọn quản trị cho quy trình, là người thiết lập quy trình có quyền trên tất cả các nhiệm vụ của quy trình

Thành viên: Thành viên tham gia thực hiện các nhiệm vụ, có quyền trên tất cả các nhiệm vụ mà mình thực hiện

Người theo dõi: Người không tham gia thực hiện nhiệm vụ, chỉ xem được các nhiệm vụ trên quy trình

Người nhận thông báo: Những người nhận được thông báo khi có thực hiện, thay đổi nhiệm vụ

Mô tả: Mô tả chi tiết về quy trình

Quá hạn giai đoạn xác định theo: Lựa chọn cách tính quá hạn cho nhiệm vụ:

Từ khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ: thời hạn xử lý nhiệm vụ trong giai đoạn được tính từ khi nhiệm vụ được bắt đầu (nhiệm vụ vào giai đoạn đầu tiên) đến hết thời gian được cấu hình ở giai đoạn đó.

Từ khi bắt đầu thực hiện giai đoạn: thời hạn xử lý nhiệm vụ trong giai đoạn được tính từ khi nhiệm vụ vào giai đoạn đến hết thời gian được cấu hình ở giai đoạn đó.

Mô hình chuyển giai đoạn: Lựa chọn mô hình chuyển giai đoạn trong quy trình Pipeline: nhiệm vụ được chuyển tiếp đến giai đoạn ngay sau giai đoạn hiện tại (tuần tự) và chuyển về trước theo cấu hình của giai đoạn hiện tại.

Workflow: nhiệm vụ được chuyển đến giai đoạn nào đó theo điều kiện đã được thiết lập. Trường hợp nếu không thiết lập chuyển tiếp giai đoạn thì chuyển tiếp tuần tự ngay giai đoạn tiếp theo, chuyển về giai đoạn mà nhiệm vụ chuyển tới giai đoạn hiện tại

Lý do thất bại: Cấu hình các lý do thất bại của nhiệm vụ trong 1 quy trình.

Ví dụ

Không phù hợp nhu cầu

Chi phí cao

Không có người vận hành

B4: Cấu hình các giai đoạn trong quy trình Trong giao diện quy trình -> chọn Dashboard -> chọn dấu 3 chấm -> chọn Thiết lập

B5: chọn Giai đoạn -> chọn + Giai đoạn

B6: Nhập thông tin mỗi giai đoạn

Các giai đoạn sau khi được thêm vào sẽ hiển thị phần Giai đoạn

B7: Thêm trường tùy chỉnh cho từng giai đoạn

Ở mỗi giai đoạn chọn trường tùy chỉnh -> chọn + trường tùy chỉnh

B8: Nhập thông tin trường dữ liệu tùy chỉnh -> chọn Lưu

B9: Cấu hình chuyển tiếp giai đoạn

Trong mỗi giai đoạn -> chọn Chuyển giai đoạn

B10: Chọn Thêm -> nhập Tên tác vụ -> chọn Lưu

B11: Chọn + Thêm điều kiện -> chọn Trường -> chọn Phép toán -> chọn Lưu

B12: Ở phần tác vụ chọn giai đoạn cần chuyển đến -> chọn Lưu

Last updated