Lập phiếu nhập theo phiếu mua nhưng phần mềm báo vượt so với số lượng trên phiếu mua

Nguyên nhân: Số lượng nhập nhiều hơn số lượng trên phiếu

Giải quyết: Phần mềm vẫn cho phép lập phiếu nhập vượt số lượng trên phiếu mua. Chỉ hiện cảnh báo

Phần mềm vẫn cho Lưu nhưng Tiến độ nhập sẽ vượt 100%

Last updated