Cập nhật tháng 10/2023

1.Kế hoạch thi công :

 • Tích hợp mô hình BIM, hỗ trợ báo cáo kết quả, sự cố ... thi công

 • Bổ sung mục BIM trong Ảnh hiện trường khi thêm, sửa nhật ký thi công. Khi click vào BIM người dùng sẽ thao tác trên mô hình BIM như đánh dấu khu vực thi công hoặc khu vực gặp sự cố -> Dán ảnh

 • Sau khi dán ảnh, người dùng có xem ở 2 chế độ hình ảnh hoặc mô hình BIM

2.Mô hình BIM :

 • Bổ sung mục Mô hình BIM cho những dự án có Hồ sơ dự án ở trên

 • Mô hình BIM cho phép người dùng xem tất cả file dạng .ifc trong dự án

3.Hợp đồng nhận thầu, giao thầu :

Hợp đồng nhận thầu :

 • Bổ sung nhập dữ liệu từ dự toán Acitt

 • Khi điều chỉnh hợp đồng nhận thầu với trường hợp chọn "Thay thế hạng mục hiện tại" thay đổi như sau:

 • Với các hạng mục trùng với hạng mục trước đấy thì vẫn giữ nguyên mà không bị xóa đi rồi cập nhật thông tin

 • Nếu thay đổi khối lượng thì cập nhật thay cho khối lượng cũ

 • Nếu thay đổi đơn giá thì cập nhật thay cho đơn giá cũ

 • Chú ý: Trùng là mã số, tên, đơn vị, các trường dữ liệu bổ sung không thay đổi so với trước đấy

Hợp đồng nhận thầu, giao thầu :

Bổ sung tiện ích Đọc, xuất file theo thiết lập

 • Tính năng này được sử dụng để đọc file excel dự toán người dùng tự lên mà không sử dụng phần mềm dự toán nào, sau đó xuất ra một file excel với các cột dữ liệu tương ứng theo cấu hình. Nguyên tắc phân cấp cha con như sau:

 • Phân cấp cha con theo Cột đích có tên là STT: A -> A.1 -> I -> I.1 -> 1 -> 1.1 -> 1.1.1

 • Đối với trường hợp Cột đích STT không có giá trị có thể phân biệt cha con dựa vào Cột đích có tên Hạng mục như sau:

  • Nếu giá trị dòng Hạng mục là chữ đậm thì hạng mục này là con của hạng mục có STT kiểu A, A.1.., I, I.1 .. trên nó và cùng cấp với những hạng mục có kiểu đánh 1, 2, 3 .. và là cha của những hạng mục chữ không đậm hoặc chữ đậm, nghiêng ở ngay dưới nó

  • Nếu giá trị dòng Hạng mục là chữ đậm, nghiêng thì nó là con của hạng mục đậm ngay trên nó

  • Nếu giá trị dòng Hạng mục chứa ký tự * thì nó là con của hạng mục có chữ đậm và không có số thứ tự ngay trên hoặc là con của A, A.1 ..., I, I.1 ..

Phân quyền tạo nhật ký khối lượng theo hợp đồng nhận, giao thầu

 • Bổ sung vào Phân quyền ở tab Thiết lập trong hợp đồng nhận và giao thầu quyền "Thêm nhật ký khối lượng". Những ai được phân quyền thì mới được phép làm nhật ký khối lượng

 • Mặc định khi mới thêm hợp đồng thì tất cả những phụ trách hợp đồng đều có quyền thêm

 • Việc phân quyền được thể hiện như sau:

  • Giới hạn việc chọn hạng mục ở nhật ký khối lượng (Chỉ hiển thị những hạng mục trong hợp đồng có quyền thêm nhật ký khối lượng)

  • Bảng khối lượng: Chỉ cho phép chọn hạng mục nếu như hạng mục đấy nằm trong hợp đồng có quyền thêm nhật ký khối lượng

  • Chi tiết hạng mục ở bảng khối lượng: Chỉ cho phép xem, theo dõi nhật ký khối lượng, những ai không có quyền thì ko thể thêm nhật ký khối lượng từ nút thao tác hoặc từ việc click vào ngày bất kỳ trên lịch biểu

 • Chú ý: Giới hạn quyền việc sửa nhật ký khối lượng, chỉ cho phép giám đốc dự án, người tạo nhật ký và quản trị trên cây người dùng được phép sửa nhật ký khối lượng

4.Thanh toán giao thầu, nhận thầu :

Bổ sung tùy chọn vào Điều chỉnh khối lượng thanh toán:

 • Bổ sung vào Điều chỉnh khối lượng thanh toán trong tab Hạng mục tùy chọn "Hình thức điều chỉnh" là "Thanh toán tỷ lệ với khối lượng hợp đồng"

 • Sau khi chọn hình thức điều chỉnh này, phân mềm hỗ trợ 1 ô nhập tỷ lệ theo khối lượng hợp đồng và chi tiết khối lượng hạng mục sẽ thanh toán trong kỳ

Chú ý:

 • Khối lượng hợp đồng: Khối lượng lấy từ hợp đồng

 • Khối lượng đã thanh toán: Tổng khối lượng kỳ này trong tất cả lần thanh toán

 • Khối lượng theo tỷ lệ: Là khối lượng theo tỷ lệ

 • Khối lượng thanh toán kỳ này = Khối lượng theo tỷ lệ - Khối lượng đã thanh toán

5.Phiếu kho :

Chỉ định người duyệt phiếu, xác nhận phiếu kho

 • Bổ sung dưới "Người xác nhận" trường "Người chỉ định", cho phép chọn người chỉ định theo vai trò được chọn ở Người xác nhận

 • Phân quyền xác nhận các phiếu nhập, xuất, hoàn:

  • Nếu không chọn, không có Người chỉ định thì bất kỳ ai thuộc vai trò được chọn ở Người xác nhận đều có thể xác nhận được

  • Nếu có Người chỉ định thì chỉ người chỉ định, giám đốc dự án, quản trị được phép xác nhận

Phiếu mua :

Bổ sung bộ lọc "Ngày giao", "Tiến độ nhập" vào danh sách Phiếu mua (Phiếu kho)

 • Ngày giao: Mặc định không chọn, cho phép nhập, chọn và có thể xóa được

 • Tình trạng nhập: Hoàn thành / Đang nhập / Chưa nhập

 • Chú ý: Hoàn thành là tiến độ nhập >= 100%, Đang nhập là tiến độ nhập > 0% và < 100%, Chưa nhập là tiến độ nhập = 0%

6.Đề xuất và phê duyệt :

 • Trong đề xuất mua vật tư:

  • Khi đề xuất đã duyệt -> Thêm 1 cột sau Số lượng duyệt là Tiến độ mua

  • Tiến độ mua = (tổng số lượng vật liệu đó theo phiếu mua trong đề xuất đó/ số lượng duyệt) * 100

 • Trong đề xuất cấp vật tư:

  • Khi đề xuất đã duyệt -> Thêm 1 cột sau Số lượng duyệt là Tiến độ cấp

  • Tiến độ cấp = (tổng số lượng vật liệu đó theo phiếu xuất / số lượng duyệt) * 100

 • Xuất đề xuất theo mẫu excel đã cấu hình trong work+

  • Nếu chưa có mẫu thì xuất theo mẫu mặc định (mẫu hiện tại)

  • Nếu có 1 mẫu, xuất luôn

  • Nếu có nhiều mẫu bật modal chọn mẫu

 • Chú ý: Với các trường tùy chỉnh tự tạo chưa hỗ trợ xuất

7.Hồ sơ dự án :

 • Đối với các dự án cũ: Vẫn sử dụng mục Tài liệu như hiện tại

 • Đối với dự án mới:

  • Thay mục Tài liệu bằng mục Hồ sơ dự án

  • Tự động khởi tạo một số thư mục mặc định: Tài liệu pháp lý, Hợp đồng, Tiến độ. Chi phí, Chất lượng, Bản vẽ, Tiêu chuẩn kỹ thuật, Làm rõ thiết kế (RFI), Thay đổi (VO, Changes), An toàn, Báo cáo dự án, Hoàn công

  • Tiện ích khởi tạo các thư mục mặc định như trên

  • Các tính năng hỗ trợ: Tải tệp, tải thư mục, tạo thư mục, xem dữ liệu, Giải nén, Chia sẻ, Tải xuống ....

Last updated