Cấu hình đơn từ chấm công

Bước 1: Chọn phận hệ Work → Quản trị phân hệ HRM

Bước 2: Chọn cấu hình → Đơn từ

Bước 3: Chọn loại đơn từ cần cấu hình

Nhập các thông tin cấu hình theo từng loại đơn:

Phòng ban: Phòng ban sẽ áp dụng theo cấu hình này

Nhân viên: Nhân viên sẽ áp dụng theo cấu hình này

Số ngày: Cấu hình để quy định số ngày tương ứng với người duyệt nào

Người duyệt: Người sẽ duyệt loại đơn này

Hình thức duyệt: Người bất kỳ/Duyệt theo trình tự

Người nhận thông báo: Người nhận thông báo mặc định cho đơn này

Sau khi khai báo đầy đủ thông tin, chọn Lưu để lưu lại cài đặt. Màn hình danh sách sẽ hiển thị các cấu hình đơn từ đã cài đặt.

Last updated