Thêm Quỹ trong Đơn vị cơ sở

Để quản lý được các phiếu thu/chi cần thực hiện cấu hình các loại quỹ cụ thể trong từng Đơn vị/Cơ sở.

Trong các quỹ sẽ có thông tin người quản trị, người duyệt phiếu, thành viên. Số dư đầu kỳ, ngày chốt quỹ, cấu hình mã phiếu riêng cho từng quỹ (nếu có nhu cầu)

Bước 1: Từ giao diện Quản trị phân hệ OFFICE+ → ở phần Cấu hình → chọn Thu chi nội bộ → chọn Đơn vị/cơ sở

Bước 2: Chọn Đơn vị/cơ sở cần tạo thêm quỹ

Bước 3: Ở trong chi tiết 1 đơn vị/cơ sở → chọn Thêm quỹ để tạo mới 1 quỹ vào trong Cơ sở

Bước 4: Nhập thông tin cho Quỹ cần tạo

  • Mã quỹ:

  • Tên quỹ

  • Loại quỹ: Quỹ này là quỹ tiền mặt hay tiền gửi ngân hàng

  • Số dư: Số dư đầu kỳ của quỹ tới thời điểm hiện tại

  • Ngày chốt: Ngày sẽ thực hiện chốt quỹ trong năm

  • Quản trị: Quản trị sẽ có toàn quyền trong quỹ, phiếu do người quản trị tạo sẽ ở trạng thái đã phê duyệt.

  • Người duyệt: Người có quyền phê duyệt phiếu thu/phiếu chi khi thành viên trong quỹ tạo phiếu. Khi thành viên tạo phiếu sẽ lựa chọn người duyệt.

  • Thành viên: Các thành viên của quỹ này. Thành viên là người được quyền thêm phiếu thu/phiếu chi vào quỹ và một số chức năng khác trong quỹ đó phụ thuộc vào phân quyền

  • Mã phiếu thu/Mã phiếu chi: Có thực hiện cấu hình mã phiếu áp dụng riêng cho loại quỹ này hay không? Nếu cấu hình riêng thực hiện thiết lập tại đây

Nhập đủ thông tin chọn +Thêm để thực hiện lưu lại loại quỹ

Last updated