Cơ hội khách hàng (Leads)

Cơ hội khách hàng là nguồn thông tin được thu thập dựa trên các hoạt động tìm kiếm, quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của khách hàng. Hay nói cách khác, cơ hội khách hàng là sự xuất hiện nhu cầu và theo đó là việc xuất hiện khả năng bán hàng để doanh nghiệp có thể tiếp cận nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Last updated