Quản lý hợp đồng giao thầu

  • Phần mềm FastCons hỗ trợ việc quản lý các hợp đồng với các nhà thầu phụ, các tổ đội thi công

  • Liên kết các hạng mục đã ký bên hợp đồng nhận thầu, bổ sung thêm các công tác – dịch vụ theo hợp đồng giao thầu.

  • Hỗ trợ các công tác nhật ký, nghiệm thu, thanh toán, quản lý công nợ các nhà thầu phụ

  • Báo cáo – so sánh khối lượng và thành tiền của hợp đồng nhận thầu và hợp đồng giao thầu

Last updated